ΟΡΟΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

1] H 24Media AE (στο εξής διοργανωτής) που εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής, Λ Συγγρού 162-166 σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων Παιδιών – Νοητικά Υστερούντων (ΠΕΓΚΑΠ-ΝΥ) πραγματοποιεί την παρούσα φιλανθρωπική δημοπρασία. Η παρούσα φιλανθρωπική δημοπρασία θα διεξαχθεί στους διαδικτυακούς τόπους www.dimoprasiesagapis.gr, www.sport24.gr καθώς και στο Ραδιόφωνο 103,3 Sport24 στην εκπομπή Το δέκα το κακό.

2] Η ως άνω δημοπρασία θα διαρκέσει από τις 16-4-2018 και ώρα 10:00 μέχρι και τις 20-4-2018 και ώρα 17:00. H διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει κατά την κρίση της τη διάρκεια και τις ημέρες διεξαγωγής των δημοπρασιών.

3] Δικαίωμα συμμετοχής στην δημοπρασία έχουν όλοι οι χρήστες, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στον διοργανωτή καθώς και οι συγγενείς αυτών α΄ και β΄ βαθμού.

4] Κάθε αντικείμενο θα δημοπρατείται συγκεκριμένη μέρα, σε συγκεκριμένο τόπο, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι πληροφορίες αυτές θα περιγράφονται αναλυτικά στο www.dimoprasiesagapis.gr

Η δημοπρασία θα είναι πλειοδοτική και φανερή. Στις δημοπρασίες που θα γίνουν στον αέρα του ραδιοφώνου, η δημοπρασία θα είναι προφορική. Στις δημοπρασίες που θα γίνουν μέσω Sport24.gr η δημοπρασία θα είναι online.

Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στο πρόγραμμα ώρας εφόσον εξακολουθούν να υποβάλλονται άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η εταιρεία.

Στο menu «ΟΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ» του διαδικτυακού τόπου  www.dimoprasiesagapis.gr, ο συμμετέχων θα πρέπει να επιλέξει (κλικ) το προϊόν που τον ενδιαφέρει για να συμμετάσχει στη δημοπρασία.

Μέσα στην επιλογή του αντικείμενου της δημοπρασίας κάθε συμμετέχων θα μπορεί να βρει πληροφορίες (ημέρα/ώρα δημοπρασίας), καθώς και ένα ενεργό link, που θα τον οδηγεί στο site το οποίο πραγματοποιεί την εν λόγω δημοπρασία.

Στη σελίδα του κάθε προϊόντος (π.χ. στο sport24.gr), κάθε συμμετέχων θα πρέπει να συμπληρώνει τη φόρμα με τα στοιχεία του και την προσφορά του. Κάτω από τη φόρμα, υπάρχει το LIVE Blog που ενημερώνει άμεσα για την πορεία της κάθε δημοπρασίας.

Λίγο μετά την κατάθεση της προσφοράς εκάστου συμμετέχοντος, θα υπάρξει τηλεφωνική εξακρίβωση στοιχείων και σε περίπτωση που κάποιος συμμετέχων έχει κερδίσει, οι συνεργάτες μας, θα επικοινωνούν μαζί του για τον τρόπο παραλαβής του αντικειμένου της δημοπρασίας στο οποίο πλειοδότησε.

Η διοργανώτρια δηλώνει ότι είναι πλήρως εναρμονισμένη με τον Ν. 2472/1997 περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Τα δεδομένα που υποβάλλουν οι συμμετέχοντες διατηρούνται στις βάσεις δεδομένων μας μόνο μέχρι το πέρας της δημοπρασίας. Τα στοιχεία κάθε πλειοδότη θα τηρηθούν μυστικά και δεν πρόκειται να ανακοινωθούν στο κοινό. Τα ως άνω στοιχεία ζητούνται καθαρά και μόνο για λόγους επικοινωνίας με το πλειοδότη μετά τη λήξη της δημοπρασίας.
Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζονται τα είκοσι (20,00) Ευρώ.

5] Τα πρόσωπα που διαθέτουν τα αντικείμενά τους για την δημοπρασία δικαιούνται κατά την κρίση τους να αρνηθούν την συμμετοχή οποιουδήποτε στη δημοπρασία. Ως εκ τούτου δικαιούνται να αποσύρουν ανά πάσα στιγμή και για οποιαδήποτε αιτία οποιοδήποτε αντικείμενο από την δημοπρασία χωρίς να υποχρεούνται να ανακοινώσουν τους λόγους της απόσυρσης αυτής.

6] Με την κατακύρωση του δημοπρατούμενου αντικειμένου, ο πλειοδότης οφείλει στο πρόσωπο προς το οποίο ανήκει το αντικείμενο το ποσό της κατακύρωσης.

7] Η Διοργανώτρια καθώς και κάθε διαδικτυακός τόπος στον οποίο θα διεξαχθεί η δημοπρασία σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για τυχόν προβλήματα που μπορούν να παρουσιαστούν κατά την πληρωμή ή παραλαβή των αντικειμένων.    

8] Ο πλειοδότης κάθε αντικειμένου θα ενημερωθεί τηλεφωνικά από την διοργανώτρια εταιρεία για την παραλαβή του αντικειμένου για το οποίο πλειοδότησε.

9] Η Διοργανώτρια δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν ελαττώματα αντικειμένων ή για οποιαδήποτε βλάβη προκληθεί από τη χρήση τους.

10] Η συμμετοχή στην δημοπρασία προϋποθέτει και συνιστά την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων της δημοπρασίας.

11] Κάθε τυχόν διαφορά που ήθελε ανακύψει σε σχέση με τον διαγωνισμό μεταξύ των συμμετεχόντων και της Διοργανώτριας και η οποία σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με την δημοπρασία ή έχει αυτήν ως αφορμή ή αιτία θα εκδικάζεται κατά το Ελληνικό δίκαιο και αποκλειστικά από τα δικαστήρια των Αθηνών.    

12] Για οποιαδήποτε πληροφορία οι συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνούν με τους υπεύθυνους της δημοπρασίας στο 210 3315060.